ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมและกำหนดสัดส่วนประชาคม