ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /17 พ.ย. 2565