ประกาศการป้องกันอคคีภัยในช่วงอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง