ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /18 พ.ย. 2565