28 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
28 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
28 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา รายงานข้อมูลผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย)
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ระดับประเทศ และประกวด LIKE Talk Award (เรื่องเล่าเร้าพลัง)
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐
28 ต.ค.65 สำนักคลัง หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกเฉยใบประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
27 ต.ค.65 สำนักช่าง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่
27 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
27 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
27 ต.ค.65 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
27 ต.ค.65 สำนักคลัง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม การขยายเวลาสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย
26 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
26 ต.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
26 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
25 ต.ค.65 สำนักคลัง การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์
25 ต.ค.65 สำนักคลัง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
25 ต.ค.65 สำนักคลัง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
25 ต.ค.65 สำนักการศึกษา สภาวะการฟื้นฟูการเรียนรู้และเร่งรัดประสิทธิผลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
25 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17
21 ต.ค.65 สำนักคลัง โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
21 ต.ค.65 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การสำรวจความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form
21 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประเภทอื่นที่ถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
20 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
20 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
20 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565
20 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
20 ต.ค.65 สำนักช่าง การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
20 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ในหัวข้อ (การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ)
20 ต.ค.65 สำนักการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
19 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ขอส่งสื่อ (เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี) การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564
19 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย
19 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
19 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา
18 ต.ค.65 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
18 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
18 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ ฯ
17 ต.ค.65 สำนักคลัง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม
17 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
17 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
12 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาลและสำนักคลัง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
12 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 5
12 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 10
11 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)
11 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)
10 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบรายงานที่กำหนด
10 ต.ค.65 สำนักคลัง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6
10 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2565
7 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย
7 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์
7 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ
6 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
5 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
5 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
5 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 ต.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
3 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

28 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
28 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
28 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา รายงานข้อมูลผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย)
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ระดับประเทศ และประกวด LIKE Talk Award (เรื่องเล่าเร้าพลัง)
28 ต.ค.65 สำนักการศึกษา แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐
28 ต.ค.65 สำนักคลัง หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกเฉยใบประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
27 ต.ค.65 สำนักช่าง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่
27 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
27 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
27 ต.ค.65 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
27 ต.ค.65 สำนักคลัง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม การขยายเวลาสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย
26 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
26 ต.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
26 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
25 ต.ค.65 สำนักคลัง การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์
25 ต.ค.65 สำนักคลัง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
25 ต.ค.65 สำนักคลัง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
25 ต.ค.65 สำนักการศึกษา สภาวะการฟื้นฟูการเรียนรู้และเร่งรัดประสิทธิผลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
25 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17
21 ต.ค.65 สำนักคลัง โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
21 ต.ค.65 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การสำรวจความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form
21 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประเภทอื่นที่ถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
20 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
20 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
20 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565
20 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
20 ต.ค.65 สำนักช่าง การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
20 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ในหัวข้อ (การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ)
20 ต.ค.65 สำนักการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
19 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ขอส่งสื่อ (เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี) การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564
19 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย
19 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
19 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา
18 ต.ค.65 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
18 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
18 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ ฯ
17 ต.ค.65 สำนักคลัง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม
17 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
17 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
12 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาลและสำนักคลัง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
12 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 5
12 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 10
11 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)
11 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)
10 ต.ค.65 สำนักการศึกษา การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบรายงานที่กำหนด
10 ต.ค.65 สำนักคลัง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6
10 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1
10 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2565
7 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย
7 ต.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์
7 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ
6 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
5 ต.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
5 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
5 ต.ค.65 กองสวัสดิการสังคม ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 ต.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
3 ต.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ต.ค.65 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น