ฉบับที่ 741 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /27-ธ.ค.-2565