ฉบับ 29 ประกวดราคาซืัอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน 1 รายการ /20 ม.ค. 2566