7 ก.พ.66 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารแสดงพลังต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งแสดงจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่าง จริงจัง และได้แสดงสัญลักษณ์ “มือขวาทับมือซ้าย” ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา