- ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกรจัดหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร /14-ก.พ.-2566