ฉบับที่ 160 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /20-มี.ค.-2566