ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไฟยังสถานที่อื่น/ 24-มี.ค.-2566