- ฉบับที่ 168 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /29-มี.ค.-2566