หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

29 ธ.ค.65 สำนักช่าง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
29 ธ.ค.65 สำนักการศึกษาและสำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
29 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดภายในเขตจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ฯ
29 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2
29 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
29 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
29 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย
28 ธ.ค.65 สำนักคลัง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
28 ธ.ค.65 สำนักคลัง หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์
28 ธ.ค.65 สำนักคลัง การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
28 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
27 ธ.ค.65 สำนักคลัง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
27 ธ.ค.65 สำนักคลัง โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม)
27 ธ.ค.65 สำนักคลัง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
27 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การบริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 1 ชุด
26 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง (สุจริต โปร่งใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใสสะอาด 2566) และ (งดรับ งดให้) ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
26 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
26 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
26 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
26 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18
26 ธ.ค.65 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)
26 ธ.ค.65 สำนักคลัง การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
26 ธ.ค.65 สำนักคลัง ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ธ.ค.65 สำนักคลัง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
23 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เข้าสู่ระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
23 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การประเมินมาตรฐานวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565
23 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ อปท. ที่ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
22 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์
22 ธ.ค.65 สำนักคลัง การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
22 ธ.ค.65 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
21 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
21 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก)
21 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ธ.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ ขอความอนุเคราะห์กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ (การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
20 ธ.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2564
20 ธ.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ การจัดส่งผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
20 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ (การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
20 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
20 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
20 ธ.ค.65 สำนักคลัง แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
19 ธ.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
19 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในช่วงฤดูฝน (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
19 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ธ.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
16 ธ.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
16 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
16 ธ.ค.65 สำนักคลัง กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว พบว่ามีข้อมูลบางรายการไม่สอดคล้องกับข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai
16 ธ.ค.65 สำนักคลัง แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)
16 ธ.ค.65   การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
15 ธ.ค.65 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด
15 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)
15 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
15 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
15 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565
14 ธ.ค.65 กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
14 ธ.ค.65 สำนักคลัง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
14 ธ.ค.65 สำนักคลัง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
14 ธ.ค.65 สำนักคลัง คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
13 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
13 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ธ.ค.65 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2565
13 ธ.ค.65 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
9 ธ.ค.65 สำนักคลัง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.
8 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ธ.ค.65 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ธ.ค.65 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 ธ.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.)
7 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
7 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6 ธ.ค.65 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM
6 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี
6 ธ.ค.65 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
2 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี
2 ธ.ค.65 สำนักคลัง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2 ธ.ค.65 สำนักคลัง คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1 ธ.ค.65 สำนักการศึกษา การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู
1 ธ.ค.65 สำนักคลัง การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น