ฉบับที่ 197 ประกาศประกวดราคาจ้าเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปยังสถานที่อื่น/ 3-เม.ย.-2566