ฉบับที่ 268 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปยังสถานที่อื่น /10 พ.ค. 2566