ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงระบบกำจัดก๊าซส่วนเกินศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย /31-พ.ค.66