- ฉบับที่ 317 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ /6-มิ.ย.-2566