ฉบับที่ 350 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปยังสถานที่อื่น / 21-มิ.ย.-2566