ฉบับที่ 356 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /23-มิ.ย.-2566