- ฉบับที่ 365 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-มิ.ย.-2566