ฉบับที่ 450 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงตามสาย) จำนวน 1 รายการ / 4-ส.ค.-2566