ฉบับที่ 487 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) / 18-ส.ค.-2566