(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู / 22-ส.ค.-2566