หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

30 มิ.ย.66 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2566)
30 มิ.ย.66 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2566)
30 มิ.ย.66 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2566)
30 มิ.ย.66 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ฯ
30 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
30 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งรายละเอียดการจัดสรรกระบอกฉีดยา LDS ชนิด 1 มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนภารกิจด้านการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯ
30 มิ.ย.66 สำนักคลัง หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
30 มิ.ย.66 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 มิ.ย.66 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
29 มิ.ย.66 สำนักคลัง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
29 มิ.ย.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำประเมินตนเองตามแบบติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
28 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
27 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 มิ.ย.66 สำนักปลัดเทศบาล กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
26 มิ.ย.66 ทุกหน่วยงาน ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
26 มิ.ย.66 สำนักคลัง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติในสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
26 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
23 มิ.ย.66 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ
23 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. พ.ศ. 2565
23 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ (สวนสาธารณะ,สถานที่ออกกำลังกาย)
23 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
22 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
21 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
21 มิ.ย.66 สำนักคลัง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ
20 มิ.ย.66 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม
20 มิ.ย.66 สำนักคลัง การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มิ.ย.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2566
19 มิ.ย.66 สำนักคลัง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
19 มิ.ย.66 สำนักคลัง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 มิ.ย.66 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
15 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก
15 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
14 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การพัฒนาต้นแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
14 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม
13 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา จุดเน้นเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
12 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สอนวิชาพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
12 มิ.ย.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 มิ.ย.66 สำนักการประปา การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566
9 มิ.ย.66 กองการเจ้าหน้าที่ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น
9 มิ.ย.66 สำนักคลัง หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
9 มิ.ย.66 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน
8 มิ.ย.66 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 – 2570
7 มิ.ย.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย
7 มิ.ย.66 สำนักคลัง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
6 มิ.ย.66 กองสวัสดิการสังคม การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
6 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์
6 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 – 65) (เพิ่มเติม)
6 มิ.ย.66 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)
6 มิ.ย.66 สำนักคลัง หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2 มิ.ย.66 สำนักการศึกษา การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
2 มิ.ย.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)
2 มิ.ย.66 กองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)
2 มิ.ย.66 กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
2 มิ.ย.66 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 มิ.ย.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น