ฉบับที่ 545 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /1-ก.ย.-2566