27 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน
27 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2573
27 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
26 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ก.ค.66 สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่
26 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ​เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
25 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
24 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ FDA Center
24 ก.ค.66 ทุกหน่วยงาน การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
21 ก.ค.66 สำนักคลัง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 2)
21 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจังหวัดบันทึกข้อมูลการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
20 ก.ค.66 ทุกหน่วยงาน การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
19 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV+3 OPV
19 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566
19 ก.ค.66 สำนักคลัง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566
19 ก.ค.66 สำนักคลัง แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ก.ค.66 สำนักคลัง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565
18 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอจัดส่งคู่มือปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบตามแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google Form
18 ก.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
18 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
17 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
17 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566)
17 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
14 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
14 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
13 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุปการมอบแนวทางการสนับสนุนด้านการบริหารสาธารณสุขปฐมภูมิ เพื่อยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่ศูนย์บริการสุขภาพของประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย
13 ก.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค.66 สำนักคลัง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1)
13 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) และแบบติดตามผลการดำเนินงาน (Check List) ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3
12 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2566
12 ก.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯ
12 ก.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566)
12 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
12 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.ค.66 สำนักการประปา การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
11 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3
11 ก.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
10 ก.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566
10 ก.ค.66 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
10 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
7 ก.ค.66 สำนักคลัง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
7 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
7 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566
6 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
6 ก.ค.66 สำนักคลัง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566
6 ก.ค.66 สำนักการประปา เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
5 ก.ค.66 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
5 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 23
5 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
4 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทำบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด… และ สำนักงานประกันสังคม
4 ก.ค.66 สำนักคลัง การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3
3 ก.ค.66 สำนักคลัง การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
3 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ

 


หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

27 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน
27 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2573
27 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
26 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ก.ค.66 สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่
26 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ​เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
25 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
24 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ FDA Center
24 ก.ค.66 ทุกหน่วยงาน การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
21 ก.ค.66 สำนักคลัง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 2)
21 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจังหวัดบันทึกข้อมูลการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
20 ก.ค.66 ทุกหน่วยงาน การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
19 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV+3 OPV
19 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566
19 ก.ค.66 สำนักคลัง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566
19 ก.ค.66 สำนักคลัง แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ก.ค.66 สำนักคลัง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565
18 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอจัดส่งคู่มือปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบตามแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google Form
18 ก.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
18 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
17 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
17 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566)
17 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
14 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
14 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
13 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุปการมอบแนวทางการสนับสนุนด้านการบริหารสาธารณสุขปฐมภูมิ เพื่อยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่ศูนย์บริการสุขภาพของประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย
13 ก.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค.66 สำนักคลัง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1)
13 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) และแบบติดตามผลการดำเนินงาน (Check List) ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3
12 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2566
12 ก.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯ
12 ก.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566)
12 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
12 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.ค.66 สำนักการประปา การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
11 ก.ค.66 สำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3
11 ก.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
10 ก.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566
10 ก.ค.66 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
10 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
7 ก.ค.66 สำนักคลัง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
7 ก.ค.66 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
7 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566
6 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
6 ก.ค.66 สำนักคลัง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566
6 ก.ค.66 สำนักการประปา เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
5 ก.ค.66 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
5 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 23
5 ก.ค.66 สำนักการศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
4 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทำบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด… และ สำนักงานประกันสังคม
4 ก.ค.66 สำนักคลัง การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ก.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3
3 ก.ค.66 สำนักคลัง การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
3 ก.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ