ฉบับที่ 581 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงตามสาย) จำนวน 1 รายการ /14 ก.ย. 2566