ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย / 25-ก.ย.-2566