ฉบับที่ 687 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /11-ต.ค.-2566