ประกาศราคากลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามสถานะโครงการตามแผนพัฒนาสำหรับเทศบาลนครนครราชสีมา ( Smart Planning & Project Tracking Status ) / 24-ต.ค.-2566