ฉบับที่ 721 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /31-ต.ค.-2566