- ฉบับที่ 742 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนที่ว่าง /2-พ.ย.-2566