ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหม่บริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยไปยังสถานที่อื่น /3-พ.ย.-2566