ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / 6-พ.ย.-2566