ฉบับที่ 791 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงตามสาย) จำนวน 1 รายการ /20-พ.ย.-2566