ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) /28 พ.ย. 2566