ฉบับที่ 816 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ถังคอนเทนเนอร์) /28 พ.ย. 2566