ฉบับที่ 821 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงตามสาย) จำนวน 1 รายการ /1 ธ.ค. 2566