สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สำนักการประปา)