(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชู (ครั้งที่ 2) /21 ธ.ค. 2566