- ฉบับที่ 869 รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนที่ว่าง /27 ธ.ค. 2566