ฉบับที่ 4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชู (ครั้งที่ 2) /5 ม.ค. 2566