- ฉบับที่ 28 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /16 ม.ค. 2567