ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) /17-ม.ค.-2567