ฉบับที่ 70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 (ท้ายซอยต่อจากของเดิม) /1-ก.พ.-2567