ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567