1 ธ.ค.66 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ
1 ธ.ค.66 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. … และภาคผนวกแนบท้าย
1 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
1 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566
4 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)
4 ธ.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
4 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
4 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2567)
4 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2567)
6 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
6 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา
6 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
6 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
7 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
7 ธ.ค.66 สำนักช่าง ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ
 8 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
 8 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 8 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566
12 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
12 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
12 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานความก้าวหน้าและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฯ
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 6
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 13 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 – 72
 13 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (อบจ. และเทศบาล)
 13 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
 13 ธ.ค.66 สำนักคลัง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 13 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2566
14 ธ.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566
14 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
14 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น)
14 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กและเยาวชน (HUB 2)
14 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา การประชุมวิชาการ 43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
 15 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 15 ธ.ค.66 สำนักช่าง แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 15 ธ.ค.66 สำนักคลัง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
18 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
18 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2566
18 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
19 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power โดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2567
19 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน ทางรัฐ
19 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
19 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
19 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 20 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
20 ธ.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
21 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
21 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
21 ธ.ค.66 สำนักช่าง แจ้งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
21 ธ.ค.66 สำนักการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 2
 22 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV)
22 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
22 ธ.ค.66 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)
22 ธ.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1
22 ธ.ค.66 สำนักการประปา สำรวจสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 25 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
25 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย
25 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการกำกับดูแลการถอดแยกและเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อกำหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กำหนดเป็นความผิด
 26 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา สำรวจและจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
26 ธ.ค.66 สำนักช่าง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
26 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 4)
27 ธ.ค.66 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
27 ธ.ค.66 สำนักคลัง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
27 ธ.ค.66 สำนักคลัง การให้บริการของธนาคารกรุงไทย ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
27 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 – 67)
27 ธ.ค.66 สำนักช่าง แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
27 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ธ.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่้ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
27 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2567)
28 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำแนะนำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัย
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
28 ธ.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ธ.ค.66 สำนักช่าง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
28 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
28 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา
28 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

 หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

1 ธ.ค.66 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ
1 ธ.ค.66 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. … และภาคผนวกแนบท้าย
1 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
1 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566
4 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)
4 ธ.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
4 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
4 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2567)
4 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2567)
6 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
6 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา
6 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
6 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
7 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
7 ธ.ค.66 สำนักช่าง ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ
 8 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
 8 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 8 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566
12 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
12 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
12 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานความก้าวหน้าและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฯ
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 6
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
12 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 13 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 – 72
 13 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (อบจ. และเทศบาล)
 13 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
 13 ธ.ค.66 สำนักคลัง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 13 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2566
14 ธ.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566
14 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
14 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น)
14 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กและเยาวชน (HUB 2)
14 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา การประชุมวิชาการ 43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
 15 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 15 ธ.ค.66 สำนักช่าง แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 15 ธ.ค.66 สำนักคลัง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
18 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
18 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2566
18 ธ.ค.66 สำนักคลังและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
19 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power โดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2567
19 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน ทางรัฐ
19 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
19 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
19 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 20 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
20 ธ.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
21 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
21 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
21 ธ.ค.66 สำนักช่าง แจ้งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
21 ธ.ค.66 สำนักการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 2
 22 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV)
22 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
22 ธ.ค.66 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)
22 ธ.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1
22 ธ.ค.66 สำนักการประปา สำรวจสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 25 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
25 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย
25 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการกำกับดูแลการถอดแยกและเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อกำหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กำหนดเป็นความผิด
 26 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา สำรวจและจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
26 ธ.ค.66 สำนักช่าง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
26 ธ.ค.66 ทุกหน่วยงาน พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 4)
27 ธ.ค.66 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
27 ธ.ค.66 สำนักคลัง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
27 ธ.ค.66 สำนักคลัง การให้บริการของธนาคารกรุงไทย ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
27 ธ.ค.66 สำนักการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 – 67)
27 ธ.ค.66 สำนักช่าง แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
27 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ธ.ค.66 กองการเจ้าหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่้ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
27 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2567)
28 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ธ.ค.66 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำแนะนำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัย
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
28 ธ.ค.66 สำนักปลัดเทศบาล แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
28 ธ.ค.66 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ธ.ค.66 สำนักช่าง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
28 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
28 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา
28 ธ.ค.66 กองสวัสดิการสังคม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด