- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหารที่ว่าง /26 มี.ค. 2567