ฉบับที่ 190 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /3-เม.ย.-2567