2 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3
3 ม.ค.67 สำนักคลัง การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
3 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
3 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทุ่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 2 ฯ
4 ม.ค.67 สำนักการศึกษา สำรวจความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน EHA 1000
5 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
5 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
5 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
8 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
8 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ โยคะเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
8 ม.ค.67 สำนักคลัง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
8 ม.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
8 ม.ค.67 สำนักคลัง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
8 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
8 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
9 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565
9 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอประชาสัมพันธ์รางวัล 2023 King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technology in Education ประจำปี 2566
9 ม.ค.67 สำนักคลัง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 14 – 15
9 ม.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 ฯ
9 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1
10 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
10 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
10 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
10 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เรื่อง นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 29
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.5 เรื่อง (การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัยปลอดภัย) หัวข้อ (การบริหารจัดการให้มีของเล่นปลอดภัยได้มาตรฐาน)
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 2 เรื่อง (บทบาทและความเข้าใจครู : เมื่อต้องดูแลเด็กที่สงสัยว่ามีความต้องการพิเศษ)
11 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
12 ม.ค.67 กองสวัสดิการสังคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง
12 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
12 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินการให้บริการวัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV
12 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส
12 ม.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
12 ม.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
 15 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
15 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปีที่ 9 และ วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน พ.ศ. 2567
15 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่2
15 ม.ค.67 สำนักคลัง การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2566
15 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2566
15 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
15 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 ม.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 16 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 16 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 16 ม.ค.67 สำนักคลัง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 
 17 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ฯ
 17 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน การประเมินคุณภาพความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
 17 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ฯ
 17 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะที่รีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice)
18 ม.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567
18 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
18 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
18 ม.ค.67 สำนักคลัง การปรับปรุงปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
18 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assesment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
 19 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
 19 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 19 ม.ค.67 สำนักการศึกษา โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2567
 19 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 19 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 22 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567
 22 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ครั้งที่ 2
 22 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 23 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รายงานการประเมินตน (SAR) ปีการศึกษา 2565) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2567
23 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ฯ
23 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค.67 สำนักคลัง ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
24 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอกำชับให้หน่วยจัดซื้อเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน
24 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
24 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
 25 ม.ค.67 สำนักการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นตอนที่ 5 การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย)
26 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย
26 ม.ค.67 สำนักคลัง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1
26 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
29 ม.ค.67 สำนักคลัง ขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เป็นหน่วยจัดซื้อ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) รายงานผลการทำสัญญาซื้อขายและจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันฯ
29 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 8
29 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การรายงานข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2566
29 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
29 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1
29 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์
 30 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคราว ปีงบประมาณ 2567
30 ม.ค.67 สำนักคลัง ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย
30 ม.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
30 ม.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (NLC)
 31 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
31 ม.ค.67 สำนักคลัง ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)
31 ม.ค.67 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ม.ค.67 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน
31 ม.ค.67 สำนักการประปา โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2567

2 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3
3 ม.ค.67 สำนักคลัง การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
3 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
3 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทุ่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 2 ฯ
4 ม.ค.67 สำนักการศึกษา สำรวจความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน EHA 1000
5 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
5 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
5 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
8 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
8 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ โยคะเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
8 ม.ค.67 สำนักคลัง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
8 ม.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
8 ม.ค.67 สำนักคลัง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
8 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
8 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
9 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565
9 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอประชาสัมพันธ์รางวัล 2023 King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technology in Education ประจำปี 2566
9 ม.ค.67 สำนักคลัง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 14 – 15
9 ม.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 ฯ
9 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1
10 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
10 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
10 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
10 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เรื่อง นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 29
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.5 เรื่อง (การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัยปลอดภัย) หัวข้อ (การบริหารจัดการให้มีของเล่นปลอดภัยได้มาตรฐาน)
11 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 2 เรื่อง (บทบาทและความเข้าใจครู : เมื่อต้องดูแลเด็กที่สงสัยว่ามีความต้องการพิเศษ)
11 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
12 ม.ค.67 กองสวัสดิการสังคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง
12 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
12 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินการให้บริการวัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV
12 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส
12 ม.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
12 ม.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)
 15 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
15 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปีที่ 9 และ วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน พ.ศ. 2567
15 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่2
15 ม.ค.67 สำนักคลัง การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2566
15 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2566
15 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
15 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 ม.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 16 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 16 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 16 ม.ค.67 สำนักคลัง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 
 17 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ฯ
 17 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน การประเมินคุณภาพความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
 17 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ฯ
 17 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะที่รีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice)
18 ม.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567
18 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
18 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
18 ม.ค.67 สำนักคลัง การปรับปรุงปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)
18 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assesment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
 19 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
 19 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 19 ม.ค.67 สำนักการศึกษา โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2567
 19 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 19 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 22 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567
 22 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ครั้งที่ 2
 22 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 23 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รายงานการประเมินตน (SAR) ปีการศึกษา 2565) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2567
23 ม.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ฯ
23 ม.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค.67 สำนักคลัง ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
24 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอกำชับให้หน่วยจัดซื้อเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน
24 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
24 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
 25 ม.ค.67 สำนักการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นตอนที่ 5 การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย)
26 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย
26 ม.ค.67 สำนักคลัง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 ม.ค.67 สำนักคลัง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1
26 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
29 ม.ค.67 สำนักคลัง ขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เป็นหน่วยจัดซื้อ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) รายงานผลการทำสัญญาซื้อขายและจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันฯ
29 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 8
29 ม.ค.67 สำนักการศึกษา การรายงานข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2566
29 ม.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
29 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1
29 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์
 30 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคราว ปีงบประมาณ 2567
30 ม.ค.67 สำนักคลัง ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย
30 ม.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
30 ม.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (NLC)
 31 ม.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
31 ม.ค.67 สำนักคลัง ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)
31 ม.ค.67 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ม.ค.67 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ม.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน
31 ม.ค.67 สำนักการประปา โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น